คณะกรรมการบริษัท

 

พลเอกวินัย ภัททิยกุล

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

2Pol.Gen. Soontorn Saikwan

Current position in the company

Chairman of the Board / Independent Director

Education
 • 2004 : Master of Arts (Political Science), Ramkhamhaeng Universitty
 • 1993 : Diploma, National Defence College (Class36)
 • 1975 : Bachelor of Political Administrative Science, Thai Police Cadet Academy
Training Course
 • Director Accreditation Program ( DAP) Class 41/2005, Thailand Institute of Director Association
Working Experience (last 5 years)
 • 2008 - present : Senator
 • 2007 - present : Chairman of the Board Mill Con Steel Industries PLC.
 • 2006 - 2008 : Member of Thai Polities Government
 • 2005 - present : Director of Vanachai Group PLC.

พล.ต.อ. สุนทร ซ้ายขวัญ

รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ

พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.36)
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)
 • 2551 - ปัจจุบัน : สมาชิกวุฒิสภาภาคอื่น ๆ
 • 2550 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ.บริษัทมิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์
 • 2549 - 2551 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นายปรารถนา บงกชมาศ

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

ผศ.ดร. ญาณกร วรากุลรักษ์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการเงิน THE UNITED STATES INTERNATIONAL UNIVERSITY, CALIFORNIA, USA

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)
 • 2550 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์
 • 2550 - ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2545 - 2550 : ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

นายวีรวุฒิ สรรพกิจ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Modern Manager Program (MMP) รุ่นที่ 14
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)
 • 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ และรองประธานฝ่ายหารายได้ สมาคมนักเรียนเก่า เตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์

 • 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บจก.โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี

 • 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บมจ.มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์
 • 2541 - ปัจจุบัน : กรรมการและผู้จัดการสนามซ้อมกอล์ฟรัชดาวิภาวดี โดย บจก.ที.เอส.เอนเตอร์ไพรส์

นาย อภิชาติ จีระพันธุ์

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายปรารถนา บงกชมาศ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)
 • 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บมจ.มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์
 • 2536 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจก. ยูนิคอร์ แอดวานซ์เทคโนโลยี
 • 2544 - 2551 : กรรมการผู้จัดการ (ที่ปรึกษาด้านบัญชี) บจก. เอ็ม พี เอส ธุรกิจและการบัญชี

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นายปรารถนา บงกชมาศ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)
 • 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บมจ.มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์
 • 2536 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจก. ยูนิคอร์ แอดวานซ์เทคโนโลยี
 • 2544 - 2551 : กรรมการผู้จัดการ (ที่ปรึกษาด้านบัญชี) บจก. เอ็ม พี เอส ธุรกิจและการบัญชี

นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล

กรรมการบริษัท

นายปรารถนา บงกชมาศ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)
 • 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บมจ.มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์
 • 2536 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจก. ยูนิคอร์ แอดวานซ์เทคโนโลยี
 • 2544 - 2551 : กรรมการผู้จัดการ (ที่ปรึกษาด้านบัญชี) บจก. เอ็ม พี เอส ธุรกิจและการบัญชี

นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

กรรมการบริษัท


นางรสลิน อมรวิวัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)
 • พฤศจิกายน 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ.มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์
 • 2551 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ - การลงทุน บจก. ไทยพรอสเพอริตี้แอ็ดไวซอรี่

นางสาวจุรีรัตน์  ลปนาวณิชย์

กรรมการบริษัท

นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการ WARWICK UNIVERSITY, UK
 • BUSINESS COURSE UNIVERSITY OF CALIFORNIA OF BERKELEY, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)
 • 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.มิลล์เลี่ยน ไมล์ส
 • 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ.จีสตีล
 • 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. จี เจ สตีล
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บจก. มิลล์คอน บูรพา
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
 • 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บมจ.มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์

นายวิภูธา ตระกูลฮุน

กรรมการบริษัท

นางรสลิน อมรวิวัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)
 • พฤศจิกายน 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ.มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์
 • 2551 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ - การลงทุน บจก. ไทยพรอสเพอริตี้แอ็ดไวซอรี่

นายโสภณ ผลประสิทธิ์

กรรมการบริษัท

นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)
 • 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจก.มิลล์เลี่ยน ไมล์ส
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. มิลล์คอน บูรพา
 • 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ.มิลล์คอนสตีลอินดันทรีส์

 • 2548 - 2551 : กรรมการ บจก. หวาน หวาน (ธุรกิจเบเกอรี่)

นางนันทภัชร เทียนประทีป

กรรมการบริษัท

 

ที่ปรึกษา

 

นายพินิจ จารุสมบัติ

ประธานที่ปรึกษา

 

คณะกรรมการบริหาร

นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายจิรัซย์ เหรียญชัยวานิช

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายจิรัซย์ เหรียญชัยวานิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป

นางนันทภัชร เทียนประทีป

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานซัพพลายเชน

นายภุชงค์ จงวิไลเกษม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานการผลิต

นางสาวจุรีรัตน์  ลปนาวณิชย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานบัญชีและการเงิน

 

 

 

 

 

 

 

นายธานี โลเกศกระวี

รองการกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานขายและการตลาด