วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ค่านิยม

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจในกลุ่ม เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุด ให้แก่อุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิต

 


วิสัยทัศน์

  • เราจะหลอมรวมประสบการณ์ของคน เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของเรา เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มากกว่าเหล็กสู่ภูมิภาคอาเซียน

  • เราจะเป็นกลุ่มบริษัทที่ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิต โดยการสร้างและส่งต่อคุณค่าที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอนและกระบวนการของการทํางาน (Value Chain) ให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

  • หัวใจแห่งความสําเร็จของเราคือการใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ และวิธีดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องแก่คู่ค้าและกลุ่มบริษัท

 


ค่านิยมองค์กร “I4C”

ยึดมั่นคุณธรรม (INTEGRITY)

  • ทำงานโดยยึดความถูกต้อง ความรับผิดชอบ และคำนึงถึงประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน และสังคม

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (CHANGE & CONTINUOUS IMPROVEMENT)

  • หมั่นเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความคิด รวมทั้งใช้เทคโนโลยีและวิธีการใหม่ที่ดีกว่าเดิมในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ และวิธีดำเนินธุรกิจ

มุ่งสร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม (CHALLENGE TOWARD EXCELLENCE)

  • มุ่งสร้างผลงานที่ดีที่สุดในงานทุกชิ้น ทลายขีดจํากัดของตนเอง ไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมหรือหยุดนิ่งในการ  สร้างความสำเร็จ

ลงมือทำจริง (COMMITMENT & EXECUTION)

  • พูดแล้วทำให้สำเร็จ  แสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง  แต่ทำตามข้อสรุปร่วมอย่างเต็มกำลัง

ร่วมมือร่วมใจ (COLLABORATION)

  • ช่วยกันคิด สื่อสาร และทำงานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงานและทุกฝ่ายในกลุ่มธุรกิจ  เพื่อผลักดันงานให้บรรลุเป้าหมายร่วม