การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี :

หนังสือเชิญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วิดีทัศน์

ชมเทปบันทึกบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2560

https://www.youtube.com/watch?v=tDZ-_FGf1GY