นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทในกลุ่ม ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมตามหลักการของการกำกับดูกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ และส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว

ดังมีรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 1. บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ราย
 2. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการทราบถึงเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อใช้ตัดสินใจในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องไม่เพิ่มวาระอื่นๆ ที่จะต้องมีการลงมติโดยไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 3. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงสถานที่ในการจัดประชุม การเดินทาง และวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีความเหมาะสม เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม
 4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดและระบุขั้นตอนที่ชัดเจนในการนำเสนอวาระการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
 5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากวาระใดมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ บริษัทจะระบุการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบก่อนพิจารณาวาระ และ กรรมการท่านนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ
 6. บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 1.  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 2. บริษัทกำหนดนโยบายการและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เช่น การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้บริษัทได้มีการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติให้ทุกคนภายในองค์กรปฏิบัติ และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
 3. บริษัทดำเนินการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้

หมวดที่ 3 การคำนึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 1.  บริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชนท้องถิ่น อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
 2. บริษัทกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุก ได้ตระหนักและนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
 3. บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น มาตรการดูแลเพื่อป้องกันและการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
 4. บริษัทตระหนักถึงการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบรรลุเป้าหมายของบริษัท

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 1. บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องรายงานการซื้อขาย หรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
 2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียในทุกๆปี
 3. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนทันที เมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท
 4. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 5. บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการระหว่างกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการกำหนดบทบาทหน้าที่และนโยบายกำกับดูแลกิจการ และให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย นำไปปฏิบัติ
 2. คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาอนุมัติ และทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ทุกๆ ปี
 3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ทุกๆ 5 ปี
 4. คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 5. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกกรรมการที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และสามารถสละเวลาได้อย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากทักษะวิชาชีพในด้านต่างๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่ยังขาด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท  ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 6. กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งครั้งแรก จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบข้อมูล กฎระเบียบ นโยบายต่างๆและผลการดำเนินงานของบริษัท
 7. บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
 8. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่รับผิดชอบหรือไม่

นโยบายบรรษัทภิบาลในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในดูแลผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

 1. ผู้ถือหุ้น       คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้
 • บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกประการ ซึ่งได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวาระต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล รวมทั้งกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
 • บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น
 • บริษัทจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น 
 1. พนักงาน      คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานไว้ดังนี้
 • บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักการพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ด้วยวิธีการวัดผลที่ใช้และยอมรับกันโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงาน โดยผลตอบแทนของพนักงาน รวมถึงรายได้ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษประจำปี การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
 • บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมและสัมมนาผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เป็นต้น
 • บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การประเมินผลการทำงานของพนักงาน การรักษาความลับเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน การใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
 • บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม
 • บริษัทเคารพสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขการจ้างงาน
 • บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 • บริษัทเคารพและคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการจ้างงาน โดยบริษัทจะไม่ดำเนินการบังคับใช้แรงงาน จ้างแรงงานเด็ก หรือจ้างงานบุคคลที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าในทางใดก็ตาม และจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
 • บริษัทตกลงกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับและตำแหน่งงาน โดยไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

 

 1. ลูกค้า      คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้าไว้ดังนี้
 • บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 • บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
 1. คู่ค้า      คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลคู่ค้าไว้ดังนี้
 • บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทุกราย
 • บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายนำเสนอสินค้า/ บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
 • ต้องปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน
 • การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 • ต้องรักษาความลับของคู่ค้า โดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าอย่างใดๆ จากคู่ค้า และรวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้แก่คู่ค้ารายอื่นๆ ทั้งทางตรงและทั้งทางอ้อม
 • บริษัทมีหน้าที่ในการจัดหาและว่าจ้างคู่ค้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพแวดล้อม และการควบคุมมลพิษ และการปฏิบัติต่อพนักงานของคู่ค้าทางด้านแรงงานและการจ้างงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
 • บริษัทมีหน้าที่ให้การฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่คู่ค้าในการเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริเวณสถานที่ทำการของบริษัท และหรือสถานที่อื่นใดที่บริษัทได้มอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 1. เจ้าหนี้      คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหนี้ไว้ดังนี้
 • บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 • บริษัทมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด

 

 1. ชุมชนท้องถิ่น     คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนท้องถิ่นไว้ดังนี้
 • บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงให้ความสนใจ ไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกันกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
 • บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม การให้ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น
 • บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงานมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทตามความเหมาะสมและตามที่บริษัทพิจารณา อีกทั้งมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจำเป็นและความเหมาะสม

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้นทุกคน ต้องไม่กระทำสนับสนุนหรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ หรือการรับสินบนจากผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง กับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กรตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยต้องยอมรับและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท 
 2. บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้ รับ เรียกรับ สินบน หรือสิ่งจูงใจต่าง ๆ รวมถึงของขวัญ รางวัล และการรับรองไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของบริษัท
 3. บริษัทจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ให้รับทราบนโยบายปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม สำเร็จผลตามนโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้
 4. บริษัทจัดให้มีระบบการตรวจสอบการควบคุมภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดำเนินการตามแนวนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท 
 5. บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือให้เงินสนับสนุนองค์กรใด ๆ จะต้องกระทำในนามกลุ่มบริษัท บริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมค้า เท่านั้น และต้องเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศล หรือ สาธารณประโยชน์ ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการประกาศ จำนวนเงินต้องเหมาะสม ไม่เกินความจำเป็นตามแต่กรณี โดยบริษัทจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ  ที่กำหนดไว้ และมีเอกสารหลักฐานชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชันหรือติดสินบน
 6. บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน รวมถึงการติดต่องานกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท จะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ ความรอบคอบ โปร่งใส ผ่านระเบียบขั้นตอนของบริษัทได้ที่กำหนดไว้ และสามารถดำเนินการตรวจสอบได้
 7. บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อมีการพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ และมีนโยบายปกป้องและให้ความเป็นธรรมสำหรับพนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงบริษัทได้มีการกำหนดโทษและดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของบริษัท
 8. บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง บุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย และพึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใด ๆ ของกลุ่มบริษัทไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับผลกระทบจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสเมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชั่น

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

         เลขที่ 52อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 29ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

        โทรศัพท์ 0-2652-3333ต่อ 103   โทรสาร 0-2632-9899

         อีเมลล์ : compliance@millconsteel.com