ติดต่อฝ่ายลงทุนสัมพันธ์

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ :  662.652.3333 

โทรสาร   :  662.632.9899

 อีเมล์      :  millcon_IR@millconsteel.com