ผู้ถือหุ้นหลัก

 

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ จำนวนหุ้น % หุ้น
1.  นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล  1,514,622,721  157,919,941  1,672,542,662   41.25
2.  บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน     729,899,999           -     729,899,999   18.00
3.  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)     300,000,000           -     300,000,000     7.40
4.  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH       58,110,000           -       58,110,000     1.43
5.  นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล       56,322,300           -       56,322,300     1.39
6.  บริษัท ดานิลี่ จำกัด       50,683,209         50,683,209     1.25
7.  UBS AG SINGAPORE BRANCH       50,400,000           -       50,400,000     1.24
8.  นางอารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล       29,664,700    19,704,433       49,369,133     1.22
9.  น.ส.ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์       43,785,148           -       43,785,148     1.08
10. นางลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูล       30,505,000           -         30,505,000     0.75
11. ผู้ืถิือหุ้นรายอื่นๆ     998,355,853    14,493,852  1,012,849,705   24.98
  รวมทั้งสิ้น 3,862,348,930 192,118,226 4,054,400,653 100.00

 

  • ณ วันที่  21 กันยายน  2560