ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการจ่ายปันผล, เพิ่มทุน, และกำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มข้อมูล) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เพิ่มเติม) แจ้งการจ่ายปันผล, เพิ่มทุน, และกำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (เพิ่มเติมข้อมูล) คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W4) ครั้งที่ 2 การจัดจั้งบริษัทร่วมทุนที่ประเทศอินโดนีเซีย แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W3) ครั้งที่ 6 รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน), รายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท คอมพลีท ทรานสปอร์ต จำกัด คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 แจ้งวันหยุดประจำปี 2561 เสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า แจ้งวันหยุดประจำปี 2560 เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W4) ครั้งที่ 1 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2) จากนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6-ข) จากนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) รายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (แบบ 250-2) ของ MILL โดยนายสิทธิชีย ลีสวัสดิ์ตระกูล นำส่งสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ฉบับแก้ไข แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W3) ครั้งที่ 5 ชี้แจงการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3 (MILL-W3) การแก้ไขข้อมูลในหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินปี 2559 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม (เพิ่มเติม) แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินปี 2559 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม สารสนเทศตามบัญชี 2 เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แจ้งการไม่ปรับสิทธิของราคาการใช้สิทธิกับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (MILL-W3) แจ้งจ้งการงดจ่ายปันผล, เพิ่มทุน, และกำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W3) ครั้งที่ 4 แจ้งวันหยุดประจำปี 2560 แต่งตั้งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ เสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 (ปรับปรุงงบการเงิน ปี 2558) ชี้แจงผลกระทบของการปรับปรุงงบการเงินของบมจ. มิลล์คอน สตีล สำหรับงวดบัญชีปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 ภาระค้ำประกันกับบริษัท มิลล์เลี่ยน ไมล์ส จำกัด การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์เลี่ยน ไมล์ จำกัด ความคืบหน้าการร่วมลงทุนใน Millcon Thiha GEL Limited การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน การออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ความคืบหน้าการร่วมลงทุนใน Millcon Thiha GEL Limited แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W3) ครั้งที่ 3 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ชี้แจงเงื่อนไขการปรับสิทธิ์ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: MILL-W2 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W2) ครั้งสุดท้าย การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 การได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด แจ้งการจ่ายปันผล, เพิ่มทุน, และกำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทร่วม และการสละสิทธิ์การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (เพิ่มเติม) รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 การจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อย (เพิ่มเติมข้อมูล) แจ้งคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 แจ้งจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระ แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W3) ครั้งที่ 2 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W2) ครั้งที่ 5 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด แจ้งวันหยุดประจำปี 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 บนเว็บไซต์บริษัท แจ้งการดำเนินการขายที่ดินและซื้อหุ้นสามัญสำเร็จ แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท (บัญชี 2) รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยงกัน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่6/2558 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 แจ้งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบลาออก เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-3) แจ้งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W3) ครั้งที่1 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W2) ครั้งที่4 แจ้งการเซ็นสัญญาร่วมกับบริษัท โกเบ สตีล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) แจ้งการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการและจดทะเบียนเพิ่มทุนสำเร็จ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผูถือหุ้นประจำปี 2558 (ฉบับภาษาไทย) แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทย่อยสำเร็จ ชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด แจ้งการงดจ่ายปันผล, เพิ่มทุน และการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน แจ้งความคืบหน้าการโอนทรัพย์สินของบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W2) ครั้งที่ 3 แจ้งกรรมการลาออก แจ้งสิทธิการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 3 (MILL-W3) แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนแล้ว แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 แจ้งปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ MILL-W2 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2558 แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ต่องบการเงิน สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 แจ้งกรรมการลาออก สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) (“TSSI”) การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2557 การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งการเพิ่มทุน, ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 แจ้งการเข้าซื้อสินทรัพย์ของบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) (“TSSI”) สำเร็จ แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ แจ้งประธานกรรมการลาออก คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ต่องบการเงิน สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แจ้งกรรมการลาออก, แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ แจ้งการเข้าร่วมลงทุนจัดตั้งกิจการร่วมค้า แจ้งการลงทุนของบริษัทย่อย (เพิ่มข้อมูลจากที่ ตลท. สอบถาม) รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2557 (เพิ่มเติม) รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (MILL- W2) ครั้งที่ 2 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W2) ครั้งที่ 2 ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ในกรณี บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จะซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเดิม แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย แบบรายงานผลการจัดสรรหุ้นปันผลต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ต่องบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนแล้ว แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/ 2557 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (MILL - ESOP) ครั้งสุดท้าย รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (MILL- W1) ครั้งสุดท้าย แจ้งปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ MILL-W2 แจ้งการจ่ายหุ้นปันผล, เพิ่มทุน และการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว แจ้งผลการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิ (หมวด ค) เพิ่มทุนส่วนที่เหลือ 28 มกราคม 2557 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ MILL-W1 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว แจ้งผลการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิ (หมวด ค) เพิ่มทุนบางส่วน รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (MILL- W2) ครั้งที่ 1 รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (MILL - ESOP) ครั้งที่ 4 รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (MILL- W1) ครั้งที่ 4 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W1) ครั้งสุดท้าย (แก้ไขอัตราการใช้สิทธิ) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นการล่วงหน้า รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แจ้งกรรมการผู้จัดการลาออก แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W2) ครั้งที่ 1 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W1) ครั้งที่ 4 ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลของกรรมการ แจ้งวันหยุดทำกำรประจำปี 2557 ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 3/2556 ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) (เพิ่มเติม) การจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) รายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด แจ้งนำส่งรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) แจ้งอนุมัติขยายระยะเวลาการส่งมอบรายงานการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย แจ้งขอขยายระยะเวลาการส่งมอบรายงานการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด แจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อดำเนินการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) แจ้งความคืบหน้าการเข้าซื้อสินทรัพย์ของบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) ( ชี้แจงรายงานผู้สอบบัญชี กรณีไม่แสดงความเชื่อมั่น ต่องบการเงินรายไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 2/2556 รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (MILL-Esop#1) ครั้งที่ 3 รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (MILL- W1) ครั้งที่ 3 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W1) ครั้งที่ 3 แจ้งผลการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัท แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 แจ้งเปลี่ยนห้องประชุมสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 1/2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 แจ้งการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท มิลล์เลี่ยน ไมล์ จำกัด แจ้งปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ MILL-W1 ชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงวดประจำปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญ บริษัทขอแก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินและชื่อบัญชีในงบกระแสเงินสด ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555 ชี้แจงรายงานผู้สอบบัญชี กรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ชี้แจงความคืบหน้าการนำส่งงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ชี้แจงความคืบหน้าการนำส่งงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ชี้แจงการนำส่งงบการเงิน ประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ล่าช้า ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (MILL - ESOP) รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (MILL- W1) ครั้งที่ 2 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W1) ครั้งที่ 2 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นการล่วงหน้ารวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 3/2555 แจ้งความคืบหน้าการเข้าซื้อสินทรัพย์ของ บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) (“TSSI”) ชี้แจงเพิ่มเติมผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 2/2555 ชี้แจงการนำส่งงบการเงินงวดไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2555 ล่าช้า แก้ไขรายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (MILL - ESOP) รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (MILL- W1) ครั้งที่ 1 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W1) ครั้งที่ 1 แจ้งการได้รับความเห็นชอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างจากสำนักงาน ก.ล.ต. ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1/2555 แจ้งความคืบหน้าการเข้าซื้อสินทรัพย์ของ บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) (“TSSI”) แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ชี้แจงเพิ่มเติมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แจ้งรายละเอียดโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง แจ้งแบบรายงานการเพิ่มทุนของ บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) (แก้ไข) รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด แจ้งการงดจ่ายเงินปันผล และ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แจ้งความคืบหน้าของโครงการ Green Mill การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ชี้แจงแก้ไขการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ชี้แจงแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี 2555 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นการล่วงหน้า รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 3/2554 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 แบบรายงานการเพิ่มทุน ขอชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ขอชี้แจงเพิ่มเติมสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ขอชี้แจงเพิ่มเติมมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2554 ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 2/2554 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2554 ชี้แจงเพิ่มเติมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและรายงานผลการขายหุ้นของ Aero Sun Investments Limited แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัทร่วม แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัทร่วม แจ้งการได้รับความเห็นชอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างจากสำนักงาน ก.ล.ต. ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1/2554 แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขอายุโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 แจ้งรายละเอียดโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง แจ้งการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัท การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/ 2554 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แจ้งแก้ไขข้อผิดพลาดในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 และ การจ่ายเงินปันผล ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2553