เหล็กม้วนแถบเล็ก

นิยมนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทอื่นๆ อาทิเช่น เหล็กรูปตัวซี เหล็กฉาก และท่อเหล็ก เป็นต้น